Рефераты. Personala vadishanas un motiveshanas psihologiskie aspekti

Personala vadishanas un motiveshanas psihologiskie aspekti

T?ma: Person?la vad??anas un motiv??anas psiholo?iskie aspekti

Titullapa

Anot?cija

Saturs

Ievads

1. Person?la vad?bas teor?tiskais skaidrojums psiholo?isk? aspekt?

1. Person?lvad?bas b?t?ba, noz?me un strukt?ra

2. Cilv?ku vajadz?bas k? darba uzved?bu noteico?ais faktors

3. Person?la vad??ana motiv?cijas kontekst?

2. Motiv?cijas teoriju referat?v? anal?ze un sal?dzin??ana

3. Person?la motiv??ana un vad??ana uz??mum? “ZAUER”

3.1. Uz??muma specifikas raksturojums

3.2. Person?la loma firmas “ZAUER” darb?b?

3.3. Uz??mum? past?vo??s situ?cijas anal?ze person?la vad??anas jom?

3.4. Firmas darbinieku apmierin?t?bas p?t?jums (p?t??ana)

3.5. P?t?juma rezult?tu anal?ze

secin?jumi un priek?likumi

kopsavilkumi (krievu, ang?u)

izmantot?s literat?ras un avotu saraksts

IEVADS

Pasaule main?s arvien strauj?k, nesot ne tikai jaunas iesp?jas, bet

ar? jaunus s?ncen?us. Pasaules tirgus ir k?uvis pies?tin?ts un iz??mums nav

ar? Latvija. ?odien uz??mumiem j?r??in?s ar viss?v?ko konkurenci.

Lai iztur?tu konkurenci, ir nepiecie?ams ap?aub?t un pilnveidot visu,

kas dar?ts l?dz ?im. Ir strauji j?main?s, j?atmet visu lieko, j?mekl? jauni

ce?i un iesp?jas.

Viens no vissvar?g?kajiem jebkuras organiz?cijas konkur?tsp?ju un pat

izdz?vo?anu noteico?iem faktoriem ir cilv?ki proti uz??muma person?ls.

Person?la noz?mi pat gr?ti p?rv?rt?t, jo cilv?ku darbs ir visu p?r?ju

organiz?cijas resursu izmanto?anas dzin?jsp?ks. Ja darbinieki nepild?s

savus tie?us pien?kumus gandr?z visi procesi pasaul? apst?sies. Savuk?rt,

ja darbinieki b?s pietieko?i ieinteres?ti pat?r?t savas sp?jas

organiz?cijas lab? un dar?s to labpr?t?gi, tad ??da uzved?ba ved?s pie dot?

uz??muma uzplaukuma.

Vis?s att?st?taj?s valst?s jau da?us desmitgadus atpaka? atzina

efekt?vas personalvad?bas nepiecie?am?bu. ??s jaut?jums tika pla?i p?t?ts,

vair?ki zin?tnieki izvirz?ja savas koncepcijas. ?obr?d pasaul? nav vienot?

viedok?a attiec?b? uz cilv?ku resursu izmanto?anu, p?t??anas un

att?st??anas process turpin?s. Da?k?rt praks? pielieto diametr?li pret?jas

teorijas un t?s visas darbojas sal?dzino?i efekt?gi.

Bet diem??l Latvij? person?la vad??ana k? zin?tne par?d?j?s pag?ju?a

gadsimta devi?desmito gadu vid?. Tom?r daudz?s organiz?cij?s ?? dz?ves

nepiecie?am?ba eksist? vel aizv?sturisk? form?. Var teikt, ka v?l l?dz

galam nav izmain?jusies sabiedr?bas attieksme pret ?o vad?bas teorijas

atzaru un joproj?m darboj?s vecie padomju uzskati. Daudz?s tautsaimniec?bas

nozar?s joproj?m eksist? uz ra?o?anu nevis uz cilv?ku orient?t? kadru

politika. Cilv?ks tiek uzskat?ts par mazv?rt?gu m?r?a sasnieg?anas

l?dzekli, jo darbasp?ka izmaksas Latvij? ir sal?dzino?i zemas. Kaut gan

vair?k un vair?k vad?t?ju cen?as p?riet uz modernu darba organiz?cijas

sist?mu.

Attiec?b? uz person?lu ir j?maina veids un attieksme, k? izgl?tot

cilv?kus un organiz?t procesus uz??mum?. Bie?i vien vad?t?js nav m?c?jies,

k? to j?dara. Vi?? ien?k uz??mum? k? in?enieris un pirm?m k?rt?m

nodarbojas ar produkcijas ra?o?anu. Diem??l j?atz?st, ka Latvij? v?l

joproj?m daudzos uz??mumos past?v vec?s vad??anas un organiz??anas metodes,

bet es dom?ju, ka laiks un augo??s pras?bas sabiedr?b? izn?d?s visu

neprodukt?vo un rezult?tus neneso?o.

T?p?c ?aj? darb? grib?tu apskat?t un izv?rt?t person?la noz?m?gumu

jebkur? uz??mum?. Kaut ar? uz??muma produkt?vs darbs ir atkar?gs no

att?st?t?m tehnolo?ij?m, tom?r cilv?ks ir tas, kas veic intelektu?lo darbu.

Vad?t?jam ir j?prot iesaist?t indiv?du komand?, lai vi?u savstarp?j?

sadarb?ba nodro?in?tu nepiecie?amo v?rt?bu rad??anu. Uz??muma person?ls ir

j?uzskata par sava veida invest?cij?m. Uz??muma veiksm?gai darb?bai

darbinieku potenci?ls un zin??anas tiek uzskat?tas par galvenajiem

pamatnoteikumiem.

Visi uz??mumu vad?t?ji dom? par to, lai vi?iem b?tu vislab?kie

darbinieki - patst?v?gi, kompetenti, ar augstu atbild?bas saj?tu un daudz?m

cit?m lietder?g?m ?pa??b?m. Bet, lai t?dus darbiniekus dab?tu ir j?veic

?oti liels darbs. ?im darbam ir j?s?kas uz??muma iek?ien?. Nav noteiktu

likumu vai priek?nosac?jumu k?dam ir j?b?t ide?lam darbiniekam, jo katram

vad?t?jam ir savi priek?stati un pras?bas attiec?b? uz labu darbinieku.

Veicot darbinieku atlasi, pirmais iespaids paliek kopum? par cilv?ka

?pa??b?m un zin??an?m, bet darbs it k? paliek tikai otraj? pl?n?.

Pats galvenais un b?tisk?kais priek?nosac?jums ir un paliek darbinieku

noz?me uz??mum?. ?odienas apst?k?os darbiniekiem vajadz?tu apzin?ties, ka

vi?i ir svar?gs faktors vis? ra?o?anas proces?. Uz??muma pe??a un pa?u

darbinieku labkl?j?ba ir atkar?ga no vi?u darba ra??guma. Tas noz?m?, ka

vad?t?jam ir j?nodro?ina darbinieku t?l?ka izgl?to?ana, pilnveido?ana. Ja

b?s ?? savstarp?j? sapratne starp darbinieku un darba dev?ju, tad tas

noteikti sekm?s uz??muma att?st?bu un l?dz ar to paaugstin?sies ekonomiskie

un soci?lie r?d?t?ji valst?.

Savu person?lu s?kam veidot jau tad, kad apzin?mies k?di speci?listi

mums ir nepiecie?ami un kad izv?lamies darbiniekus, kas liecina par to, ka

uz??mums att?st?s. Pie?emot darb? jaunus darbiniekus, ir ?oti svar?gi

nek??d?ties un izdar?t pareizo izv?li. Ir j??em v?r? ne tikai profesion?l?

kvalifik?cija, bet ar? person?bas iez?mes un cilv?ka priek?stati par

v?rt?b?m.

Labi apm?c?ts un motiv?ts darbinieks ir b?tisks priek?noteikums

t?l?kai ekonomiskai izaugsmei. Person?la apm?c?bas proces? nepiecie?ams

apg?t komunik?cijas prasmi, sp?ju str?d?t darba grup?s, apg?t rad?t prasmi,

konfliktu nov?r?anas mened?mentu un l?mumu pie?em?anas iema?as.

Arvien vair?k cilv?ku saprot, ka visai profesion?lajai karjerai ar

vienreiz ieg?tu profesion?lu kvalifik?ciju m?sdienu un n?kotnes main?gajos

apst?k?os diezin vai pietiks. Ta?u ar ??s probl?mas apzin??anu ir par maz,

nepiecie?ams ar? kaut ko dar?t lietas lab?.

Ir daudz uz??mumu, kuros person?la veido?ana beidzas ar to, ka

darbinieki ir pie?emti darb?, tie n?k uz darbu un viss ir k?rt?b?. T?da

attieksme pie nek? laba nenoved?s. Vad?t?jam j?saprot, ka person?la

veido?ana ir ilgsto?s process. Tam j?b?t aktu?lam visu uz??muma

past?v??anas laiku.

Optim?lu attiec?bu nodibin??ana starp p?rvaldniekiem un padotajiem -

t? ir viena no svar?g?kaj?m soci?li psiholo?iskaj?m probl?m?m, kas liel?

m?r? veido vad??anas procesu rezult?tus. Ir konstat?ts, ka pretrunas, kuras

rodas darbinieku saskarsmes proces?, rada darba ra??guma samazin??anos

vismaz par 30% (!). Savuk?rt, - person?la motiv?cija optim?lu savstarp?jo

attiec?bu apst?k?os to palielina par apm?ram t?du pat procentu.

Statistikas dati liecina, ka 30% Latvijas str?d?jo?o izj?t gar?gu

stresu darba viet?. Tas noz?m?, ka tre?? da?a nestr?d? produkt?vi.

Vad?t?jam ir j?rada viss lai nov?rstu ??du situ?ciju sav? uz??mum?, br?va

gaisotne, kas ?auj darbiniekiem norm?li str?d?t un maksim?li izmantot savas

sp?jas. Protams ar norm?liem darba apst?k?iem vien nepietiek. Vad?t?jam

j?dom? ar? par darbinieku atalgojumu, kas ir ?oti svar?gi priek?

str?d?jo??, ta?u ar algas paaugstin??anu vien ar? nekas neb?s l?dz?ts.

Visam ir j?b?t sabalans?tam.

1. Person?la vad?bas teor?tiskais skaidrojums psiholo?isk? aspekt?

1. Person?lvad?bas b?t?ba, noz?me un strukt?ra

K? past?v?gs zin?tnes un m?c?bu virziens person?la vad??ana ir

sal?dzino?i jauna discipl?na, kas par?d?j?s mened?menta ietvaros. Person?la

vad??anas veido?an? un att?st?b? piedal?s da??d?s sabiedrisk?s zin?tn?s –

ekonomika, ties?bas, soci?l? psiholo?ija, sociolo?ija. To savstarp?jo p??u

rezult?t? veidojas un pilnveidojas visda??d?k?s person?la vad??anas

tehnolo?ijas. Shematiski person?la vad??anas un citu soci?lo zin?t?u

savstarp?j?s saist?bas par?d?t? 1.att?l?.

Person?la vad??ana Person?la vad??ana

1. att. Person?la vad??anas saist?ba ar cit?m sabiedrisk?m zin?tn?m.

(Cvetajev, 5)

Lai sasniegtu izvirz?tus m?r?us organiz?cija izmanto resursus un to

starp? atrodas ar? cilv?ku resursi. Cilv?ku vad??ana ir jebkuras

organiz?cijas vad??anas komponents, kop? ar materi?lo, dabas resursu

vad??anu. Tom?r p?c savam raksturiez?m?m cilv?ki b?tiski at??iras no

jebkuriem citiem izmantojamiem resursiem t?tad tie prasa ?pa?as vad??anas

metodes.

Pirmk?rt, cilv?kiem piem?t intelekts, vi?u reakcija uz ?r?jo ietekmi

(vad??anu) ir emocion?li apzin?ta, nevis meh?niska. Tas noz?me, ka

mijiedarb?bas process starp organiz?ciju un darbinieku ir divpus?ja.

Otrk?rt, cilv?ki ir sp?j?gi past?v?gi pilnveidoties un att?st?ties.

Uzsakot darba dz?vi vi?i ieg?st profesion?l?s iema?as, kuras pilnveidojas

visas karjeras garum?. M?sdien?ga strauja zin?tniski tehnisk? progresa

apst?k?os, kad tehnolo?ijas un paral?li tiem profesion?las iema?as noveco

da?u gadu laik?, darbinieku sp?ja past?v?gai att?st?bai ir viens no

vissvar?g?kajiem jebkuras organiz?cijas efektivit?tes paaugstin??anas

avots.

Tre?k?rt, cilv?ku darba dz?ve ilgst m?sdien?g? sabiedr?b? 30-50 gadu

un tas noz?m? ka organiz?cijas un indiv?da attiec?bas var b?t ilgsto?as.

Francij? cilv?ks str?d? vien? uz??mum? vid?ji 16 gadu (?ek??a, 32). Pat bez

attiec?giem datiem par m?su valsti var pie?emt domu, ka tie ir l?dz?gie, jo

vair?k iedz?vot?ju zemas mobilit?tes d?? cilv?ki vien? organiz?cij? var

str?d?t ar? ilg?ku laiku.

Ceturtk?rt, at??ir?b? no citu ra?o?anas resursu cilv?ki vair?kum?

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 62012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.