Рефераты. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “РІВНЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

ім. СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА”

Shura19@yandex.ru

Реферат

з дисципліни “Управління персоналом”

на тему:

Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

Виконала: студентка

курсу, гр.

економічного факультету,

Перевірив: ст. викладач

РІВНЕ – 2004

План

Вступ

Охорона здоров’я працівників та їх гарантії

Техніка безпеки працівників. Інструктаж з техніки безпеки

Технічні і ергономічні вимоги до організації робочого місця

Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

Міжнародне законодавство про охорону праці

Література

Вступ

Усі прийняті на роботу люди повинні бути ознайомлені із умовами роботи,

правами й обов'язками, що вони повинні виконувати.

У статтях розділу “Охорона праці” Кодексу законів про працю сказано,

що на кожному об'єкті, де працюють люди, повинні бути створені здорові і

безпечні умови праці, що відповідають вимогам охорони праці. Усі будівлі й

устаткування не повинні створювати погрози працюючим, а також негативно

впливати на стан їхнього здоров'я чи самопочуття.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язані приділяти увагу

умовам праці працівника, полегшувати їх оздоровлювати навколишнє середовище

і т.д. забезпечувати контроль за здоров'ям працівників зі шкідливими

умовами праці, забезпечувати спецодягом і засобами захисту працюючих від

шкідливого впливу речовин, використовуваних у процесі роботи. Стежити за

дотриманням трудового законодавства, створювати умови для здійснення

контролю за умовами праці, піклуватися про відпочинок працюючих.

Охорона здоров’я працівників та їх гарантії.

Права громадян, у тому числі працівників, закріплені у відповідних

нормативно-правових актах, може бути реалізовано тільки за умови, якщо в

нормативному порядку будуть встановлені для цього необхідні гарантії.

Закон України "Про охорону праці" передбачає цілий ряд гарантій прав

громадян на охорону праці як при укладенні трудового договору, так і під

час роботи на підприємстві.

Чинне законодавство передбачає систему гарантій щодо охорони здоров'я

працівників на виробництві. Згідно зі ст. 43 Конституції України кожен має

право на належні, безпечні й здорові умови праці. Використання праці жінок

і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється.

Основи законодавства України про охорону здоров'я розглядають охорону

здоров'я як загальний обов'язок усіх підприємств, установ, організацій,

посадових осіб та громадян, які зобов'язані забезпечити пріоритетність

охорони здоров'я у власній діяльності (ст. 5 Основ). З метою забезпечення

сприятливих для здоров'я умов праці, високого рівня працездатності

встановлюються єдині санітарно-гігієнічні вимоги до організації виробничих

процесів, пов'язаних з діяльністю людей. Власники і керівники підприємств,

установ і організацій зобов'язані забезпечити виконання техніки безпеки,

виробничої санітарії, інших вимог охорони праці, не допускати шкідливого

впливу на здоров'я людей (ст. 28 Основ). При укладенні трудового договору

громадянин повинен бути проінформований власником під розписку про умови

праці на підприємстві, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих

виробничих чинників, про можливі наслідки їх впливу на здоров'я і про його

права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах. Забороняється

укладення трудового договору з громадянином, якому згідно з медичним

висновком протипоказана запропонована робота за станом здоров'я.

Однією з гарантій є й те, що згідно зі ст. 153 КЗпП працівник має право

відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація,

небезпечна для його життя чи здоров'я або для оточуючих його людей і

навколишнього середовища. Факт наявності такої ситуації підтверджується

фахівцями з охорони праці підприємства за участю представника профспілки й

уповноваженого трудового колективу, а за період простою з цих причин не з

вини працівника за ним зберігається середній заробіток.

Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням,

якщо власник не виконує законодавство про охорону праці, умови колективного

договору з цих питань. У цьому випадку працівникові виплачується вихідна

допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менш 3-

місячного заробітку (ч. З ст. 38, ст. 44 КЗпП).

На час припинення експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого

виробництва або обладнання органом державного нагляду або службою охорони

праці працівникам гарантується збереження місця роботи.

Працівникам, зайнятим на роботах з важкими і шкідливими умовами праці,

надається право на додаткові пільги і компенсації. Вони безкоштовно

забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або

рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на

оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості

робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату

праці в підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються у

передбаченому законодавством порядку. Власник також може за свої кошти

додатково встановлювати працівникам за колективним договором (угодою,

трудовим договором) пільги і компенсації, не передбачені чинним

законодавством.

Гарантійною нормою є й те, що на власника покладається обов'язок

безкоштовної видачі працівникам спецодягу, інших засобів індивідуального

захисту, змиваючих і знешкоджуючих засобів, а якщо працівник був вимушений

придбати їх за власні кошти, — компенсувати йому витрати.

Серед гарантій прав громадян на охорону здоров'я під час праці особливо

необхідно виділити обов'язок власника відшкодувати працівникові шкоду,

заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з

виконанням трудових обов'язків.

Охорона здоров'я робітників, забезпечення безпечних умов праці,

попередження професійних захворювань і усунення виробничого травматизму

складають постійну турботу держави.

Техніка безпеки працівників. Інструктаж з техніки безпеки.

Навчання й інструктажі працівників з питань охорони праці є складовою

частиною системи управління охороною праці. Вони проводяться з учнями,

вихованцями і студентами навчально-виховних закладів, працівниками в

процесі їхньої трудової діяльності.

Усі працівники, яких приймають на роботу і які в процесі роботи

проходять на підприємстві навчання й інструктаж з питань охорони праці,

вивчають правила надання першої і швидкої допомоги потерпілим від нещасного

випадку, а також правила поведінки при виникненні аварії чи пожежі на

підприємстві.

Відповідно до «Основ законодавства України», затвердженими Верховною

Радою України у 1970 р., нагляд і контроль за дотриманням законодавства про

працю і правил по охороні праці здійснюють державні органи й інспекції, що

не залежать у своїй діяльності від адміністрації підприємств і організацій,

і профспілки, а також знаходяться в їхньому підпорядкуванні технічна і

правова інспекції праці.

Відповідальність за керівництво роботою по охороні праці і техніку

безпеки, проведення заходів щодо зниження і попередження виробничого

травматизму і профзахворювань покладається на керівника підприємства.

Відповідальним обличчям за охорону праці, техніку безпеки і виробничу

санітарію є інженер (старший інженер) по техніці безпеки, підлеглий

головному інженеру підприємства.

Місцевий (заводський) профспілковий комітет контролює дотримання

законодавства про працю, вимог охорони праці і виробничої санітарії,

вирішує трудові спори. Для поліпшення роботи з охорони праці і техніку

безпеки профспілкові комітети створюють на підприємствах комісії охорони

праці і виділяють суспільних інспекторів по охороні праці.

Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, а також де є

необхідність у професійному доборі, проходять попереднє спеціальне навчання

і перевірку знань з питань охорони праці в термін, установлений

відповідними галузевими нормативними актами, але не рідше одного разу в

рік.

На підприємствах харчової і переробних галузей промисловості для

працівників, що виконують роботи з обслуговування устаткування підвищеної

небезпеки, обов'язково курсове навчання по безпечних методах роботи з

обов'язковими іспитами, що проходить безпосередньо на виробництві по

затвердженим керівництвом підприємства і погодженим з органами Держнагляду

по охороні праці програмами. Це роботи з обслуговування парових і

водонагрівальних казанів; виробничих печей і інших теплових установок, які

працюють під тиском; компресорів; холодильних установок; газового

устаткування; електричного оснащення й ін.

Допуск до роботи осіб до початку виконання своїх обов'язків періодично

проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Навчання керівників підприємств і заснувань і їхніх заступників, що

Страницы: 1, 22012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.