Рефераты. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

Міністерство Освіти та Науки України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Радіофізичний факультет

Кафедра радіоелектроніки

КУРСОВА РОБОТА

З курсу: Цифрова схемотехніка

На тему

Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

Виконала: ст. гр. РБ-99-1

Дубіна О. Л.

Перевірив: ст. викл. каф. РЕ

Груздов В. Є.

Дніпропетровськ

2003

Реферат

Курсова робота: 25 стор., 3 табл., 16 рис., 5 літ. джерел.

ЕМІТЕРНО-ЗВ’ЯЗАНА ЛОГІКА, ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ, МАКЕТ,

МІКРОСХЕМА.

В даній роботі надано основні теоретичні дані логічних елементів .

Згідно з теорією розроблений макет дослідження логічних елементів емітерно-

зв’язаної логіки, а саме – дослідження мікросхеми, яка складається з двох

логічних елементів 3АБО-НІ, за допомогою якої можна дослідити принцип

роботи всіх інших типів логічних елементів. Також надані рекомендації та

методичні вказівки щодо роботи зі розробленим макетом.

ЗМІСТ

Вступ

4

1.Основні теоретичні відомості

5

2.Робота приладу

12

3.Постановка задачі

18

4.Вибір схеми

19

5.Конструкція макету

20

6.Завдання для підготовки до роботи

22

7.Порядок виконання роботи

23

Висновки

24

Список використаних джерел

25

ВСТУП

В даний час у зв'язку з бурхливим розвитком науки і техніки широке

застосування одержали схемотехнології, які активно застосовуються в

інтегральних схемах. У даній роботі розглянута різні мікросхеми на емітерно-

зв’язаній логіці, але досліджується саме мікросхема К137ЛЕ3 на логічних

елементах.

1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Математичною основою цифрової електроніки й обчислювальної техніки є

алгебра чи логіки булева алгебра (по імені англійського математика Джона

Буля). У булевой алгебрі незалежні змінні чи аргументи (X) приймають тільки

два значення: 0 чи 1. Залежні змінні чи функції (Y) також можуть приймати

тільки одне з двох значень: 0 чи 1. Функція алгебри логіки (ФАЛ)

представляється у вигляді:

Y = F (X1; X2; X3 ... XN ).

Дана форма завдання ФАЛ називається алгебраїчної.

Основними логічними функціями є:

- логічне заперечення (інверсія)

Y = [pic];

- логічне додавання (диз’юнкція)

Y = X1 + X2 чи Y = X1 V X2 ;

- логічне множення (конь’юнкція)

Y = X1 ( X2 чи Y = X1 ( X2 .

До більш складних функцій алгебри логіки відносяться:

- функція рівнозначності (еквівалентності)

Y = X1 ( X2 + [pic] чи Y = X1 ( X2 ;

- функція нерівнозначності (додавання по модулі два)

Y = X1 ( [pic] + [pic]( X2 чи Y = X1 [pic] X2 ;

- функція Пірса (логічне додавання з запереченням)

Y = [pic] ;

- функція Шеффера (логічне множення з запереченням)

Y = [pic] ;

Логічний елемент – це електронний пристрій, що реалізує одну з

логічних операцій. Логічні елементи являють собою електронні пристрої, у

яких оброблювана інформація закодована у вигляді двійкових чисел,

відображуваних напругою (сигналом) високого і низького рівня. Термін

«логічні» прийшов в електроніку з алгебри логіки, що оперує зі змінними

величинами і їхніми функціями, що можуть приймати тільки два значення:

«істинно» чи «хибно». Для позначення чи істинності хибності висловлень

використовують відповідно символи 1 чи 0. Кожна логічна перемінна може

приймати тільки одне значення: 1 чи 0. Ці двійкові змінні і функції від них

називаються логічними змінними і логічними функціями. Пристрою, що

реалізують логічні функції, називаються логічними чи цифровими пристроями.

На рис. 1 - 10 представлені логічні елементи, що реалізують розглянені вище

функції. Там же представлені так називані таблиці чи станів таблиці

істинності, що описують відповідні логічні функції в двійковому коді у виді

станів вхідних і вихідних перемінних. Таблиця істинності є також табличним

способом завдання ФАЛ.

На рис.1 представлений елемент “НІ”, що реалізує функцію логічного

заперечення Y = [pic].

[pic]

Рис. 1. Елемент НІ

Елемент “АБО” (рис.2) і елемент “І” (рис.3) реалізують функції

логічного додавання і логічного множення відповідно.

[pic]

Рис. 2. Елемент АБО.

[pic]

Рис. 3. Елемент І

Функції Пірса і функції Шеффера реалізуються за допомогою елементів

“АБО-НІ” і “І-НІ”, представлених на рис.4 і рис. 5 відповідно.

[pic]

Рис. 4. Елемент АБО-НІ.

[pic]

Рис. 5. Елемент І-НІ.

Елемент Пірса можна представити у виді послідовного з'єднання

елемента “АБО” і елемента “НІ” (рис.6), а елемент Шеффера - у виді

послідовного з'єднання елемента “І” і елемента “НІ” (рис.7).

[pic]

На рисунку 8 і 9 представлені елементи “ Що виключає Або” і “ Що

виключає АБО-НІ”, що реалізують функції нерівнозначності і нерівнозначності

з запереченням відповідно.

[pic]

Рис. 8. Елемент, що виключає АБО.

[pic]

Рис. 9. Елемент, що виключає АБО-НІ.

Логічні елементи, що реалізують операції кон’юнкції, диз’юнкції,

функції Пірса і Шеффера, можуть бути, у загальному випадку, n - входові.

Так, наприклад, логічний елемент із трьома входами, що реалізує функцію

Пірса, має вид, представлений на рис.10.

[pic]

Рис.10

У таблиці істинності (рис.10) є вісім значень вихідних змінних Y. Ця

кількість визначається числом можливих комбінацій вхідних змінних N, що, у

загальному випадку, дорівнює: N = 2 n , де n - число вхідних змінних.

Логічні елементи по режиму роботи підрозділяються на статичні і

динамічні. Статичні ЛЭ можуть працювати як у статичному, так і динамічному

(імпульсному) режимах. Статичні елементи найбільше широко використовуються

в сучасних мікросхемах. Динамічні ЛЕ можуть працювати тільки в імпульсному

режимі.

Логічні елементи класифікують також за типом транзисторів, які

застосовуються. Найбільше поширення одержали ЛЕ на біполярних і МДП -

транзисторах і МДП – транзисторах. Крім того, інтенсивно розробляються ЛЕ

на арсенід – галієвих МЕП і ГМЕП – транзисторах. Для кожного з

перерахованих типів ЛЕ існує число схемотехнічних і конструктивно –

технологічних різновидів.

Розглянемо найбільш розповсюджені схемотехнології, які

застосовуються в інтегральних схемах:

1. Транзисторно-транзисторна логіка (ТТЛ).

2. Емітерно-зв’язана логіка (ЕЗЛ).

3. Логіка, побудована на основі структури метал-діелетрик-

напівпровідник з п-каналом (пМДП).

4. Логіка, побудована на основі структури метал-діелетрик-

напівпровідник із транзисторами різної провідності (КМДП).

Технологія ЕЗЛ.

Технологія ЕЗЛ є так само, як і технологія ТТЛ, біполярною, тобто

елементи будуються з використанням біполярних структур. Основою елементів

ЕЗЛ є так називаний «перемикач струму», на основі якого будується базовий

елемент цієї технології - АБО- -НІ (див. рис. 11); по виходу1 даної схеми

реалізується логічна функція АБО-НІ, а по виходу2 - АБО.

Через низький вхідний опір схеми ЕЗЛ мають високу швидкодію і працюють

переважно в активному режимі, отже, перешкода, яка попадає на вхід,

підсилюється. Для підвищення перешкодостійкості шину колекторного живлення

роблять дуже товстої і з'єднують із загальною шиною.

Рис. 11. Базовий елемент ЕЗЛ.

У порівнянні зі схемами ТТЛ схеми ЕЗЛ мають більш високу швидкодію,

але пперешкодостійкість у них набагато нижче. Схеми ЕЗЛ займають велику

площу на кристалі, споживають велику потужність у статичному стані, тому що

вихідні транзистори відкриті і через них протікає великий струм. Схеми,

побудовані за даною технологією не сумісні зі схемами, побудованими по

інших технологіях, що використовує джерела позитивної напруги.

Будь-який цифровий пристрій призначений для виконання тієї чи іншої

Страницы: 1, 2, 32012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.