Рефераты. Моделювання процесу надходжень до СОП повідомлень від датчиків і вимірювальних пристроїв

Моделювання процесу надходжень до СОП повідомлень від датчиків і вимірювальних пристроїв

6.080401.4141.04.КР

Изм

Лист

№ докум

Подпись

Дата

Моделювання процесу надходжень до СОП повідомлень від датчиків і вимірювальних пристроїв

Лит

Лист

Листов

Студент

Власов А.

1

20

НУК

ім. адм. Макарова

Препод.

Приходько С.Б.

Анотація

У даній курсовій роботі проводиться моделювання процесу надходження повідомлень до системи обробки повідомлень(СОП) від датчиків і вимірювальних пристроїв, з метою оцінки втрат повідомлень, відносної пропускної спроможності системи та визначення коефіцієнта завантаженості системи.

Коректність роботи системи при заданих початкових умовах обґрунтовується розрахунками.

Робота виконана на 20 сторінках друкованого тексту, містить 2 рисунка та список використаної літератури. Робота має 4 додатки, які містять текст програми, моделюючої роботу СОП, результати роботи програми, моделюючої роботу СОП, текст програми для перевірки коректності роботи СОП, результати роботи програми, щодо перевірки коректності роботи СОП.

Робота виконана українською мовою.

Аннотация
В данной курсовой работе проводится моделирование процесса поступления сообщений в систему обработки сообщений(СОС) от датчиков и измерительных приборов, с целью получения оценки потерь сообщений, относительной пропускной способности системы и коэффициента загруженности системы.
Корректность работы системы при заданных начальных условиях обосновывается расчетами.
Работа выполнена на 20 страницах печатного текста, содержит 2 рисунка и список использованной литературы. Работа содержит 4 приложения, которые содержат текст программы, моделирующей работу СОС, результаты программы, моделирующей работу СОС, текст программы для проверки корректности работы СОС, результаты работы программы, по проверке корректности работы СОС.
Работа выполнена на украинском языке.

Abstract

In given course work is conducted modeling of the process of the arrival of the messages in system of the processing messages(SPM) from sensor and measuring instrument to achieve the estimations of the losses of the messages, relative reception capacity of the system and factor to utilised capacity of the system.

Correctness of performance of the system under given initial condition is proved by accounts.

The work is done on 20 pages of the printed text, contains 2 figures and the reference. The work has 4 appendices, which contains the text of the program, modeling functioning SPM, results of performance of the program, modeling functioning SPM, text of the program for check of correctness of the functioning SPM, results of performance of the program, on check of correctness of the functioning SPM.

The work is done in the Ukrainian language.

Зміст

Вступ........................................................................................................................................5

1 Змістовний опис СОП................................................................................................6

2 Складання концептуальної моделі СОП.........................................................7

3 Формальний опис СОП...............................................................................................8

4 Опис імітаційної моделі СОП............................................................................9

5 Програмування моделі СОП..................................................................................10

6 Випробування моделі СОП......…..........................................................................12

7 Результати моделювання СОП.....…....................................................................14

Висновки..............................................................................................................................15

Список використаної літератури....................................................................16

Додаток А - Текст програми, моделюючої роботу СОП............................17

Додаток Б - Результати роботи програми,

моделюючої роботу СОП.................................................................................................18

Додаток В - Текст програми для перевірки коректності роботи СОП............................................................................................................................................19

Додаток Г - Результати роботи програми, щодо перевірки коректності роботи СОП..............................................................................................20

Вступ

Темою даної курсової роботи є моделювання процесу надходження повідомлень у систему обробки повідомлень від датчиків і вимірювальних пристроїв.

Існує проблема оцінки функціонування довільної системи, тобто певних характеристик цієї системи, збирання та обробки статистичних даний системи.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є виконання моделювання стану системи для оцінки втрат повідомлень, визначення завантаженості системи.

Ціллю курсової роботи є моделювання процесу надходження інформаційних повідомлень у систему обробки повідомлень (СОП), яка працює в системі управління технологічним процесом, до СОП через кожні 4±1 с, надходять інформаційні повідомлення від датчиків та вимірювальних пристроїв. До обробки у СОП повідомлення накопичуються у буферній пам'яті ємністю в 1 повідомлення. Час обробки повідомлення у СОП становить 6±1 с. Динаміка технологічного процесу така, що обробляються лише ті повідомлення, які чекають у буферній пам'яті не більше, ніж 13 с., інші повідомлення вважаються втраченими. Вважати, що до СОП надійшло 400 повідомлень. Моделювання проводиться з метою оцінки втрат повідомлень, відносної пропускної спроможності системи та визначення коефіцієнта завантаженості системи.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

- виконання змістовного опису СОП;

- складання концептуальної моделі СОП;

- Виконання формального опису СОП;

- опис імітаційної моделі СОП;

- випробування моделі СОП;

- аналіз отриманих в результаті моделювання характеристик СОП.

1 Змістовний опис СОП

Об'єктом імітації є система обробки повідомлень, яка працює в системі управління технологічним процесом. Вона обробляє інформаційні повідомлення від вимірювальних пристроїв та датчиків.

СОП містить процесор та запам'ятовуючий пристрій з пам'яттю ємність в одне повідомлення. До СОП через кожні 4±1 с, надходять інформаційні повідомлення від датчиків та вимірювальних пристроїв. До обробки у СОП повідомлення накопичуються у буферній пам'яті ємністю в 1 повідомлення. Час обробки повідомлення у СОП становить 6±1 с. Динаміка технологічного процесу така, що обробляються лише ті повідомлення, які чекають у буферній пам'яті не більше, ніж 13 с., інші повідомлення вважаються втраченими.

Цілю моделювання є моделювання стану процесу надходження до СОП 400 повідомлень, з метою отримання основних статистичних даних.

Оцінка якості функціонування даної системи, полягає у визначенні кількості втрачених повідомлень, відносної пропускної спроможності та визначення коефіцієнта завантаження та порівнянні отриманих характеристик даної системи з аналогічними характеристиками, але отриманими за допомогою класичних формул, які використовуються для одно канальної найпростішої СМО з обмеженою чергою, моменти надходження повідомлень у якій випадкові, і підлягають закону експоненціального розподілу. Враховуючи те, що відносна похибка повинна складати не більше 5%.

Моделювання СОП виконуємо, враховуючи лише задані основні характеристики, впливом інших факторів можна знехтувати.

Виконати моделювання процесу надходження у СОП лише заданої кількості повідомлень.

2 Складання концептуальної моделі СОП

Для побудови концептуальної моделі СОП використаємо апарат системи масового обслуговування (СМО), бо наша система має всі ознаки для застосування даного математичного апарату.

Дана система має визначену кількість каналів обслуговування (1 канал), які обробляють деяку чергу повідомлень (рисунок 1).

Тому можна представити СОП у вигляді системи масового обслуговування (СМО). Оскільки СОП має тільки 1 канал та обмежену кількість повідомлень у черзі, це означає, що ми маємо одно канальну СМО з обмеженою довжиною черги.

Рисунок 1 - Схема функціонування СОП від датчиків.

Описана СМО має один канал обслуговування, накопичувач пам'яті ємністю в 1 повідомлення. Дана СМО має наступні потоки:

1) потік заявок (послідовність інтервалів часу між моментами надходження повідомлень до системи);

2) потік обслуговувань (послідовність інтервалів часу між моментами обробки повідомлень);

3) вихідний потік (послідовність інтервалів часу між моментами виходу повідомлень із системи).

Страницы: 1, 22012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.