Рефераты. Організація і методика податкового контролю

Організація і методика податкового контролю

Контрольна робота на тему :

„Організація і методика податкового контролю”

Студентки : 5курсу

Заочної форми навчання

Зі спеціальності 7.051061

Кривошапка Я.С.

Керівник к.е.н.

доцент Войнова Т.С.

Полтава 2004г.

Варіант 5.

1.Основні принципи відбору платників для проведення податкової перевірки.

2.Організація і методика перевірки правильності оподаткування доходів фізичних осібсуб”єктів підприємницької діяльності.

3.Адміністративний арешт активів платника податку.

4.Використана література.

1.На жаль, чинними нормативно-правовими актами не встановлено чітких процедур організації проведення документальних перевірок платників податків. Як правило, кожний контролюючий орган самостійно розробляє правила та порядок проведення перевірок у вигляді методичних рекомендацій. Зрозуміло, що такі рекомендації є відомчими нормативними актами і необов'язкові до виконання суб'єктами підприємницької діяльності. На сьогодні на більш високому законодавчому рівні деяке врегулювання знайшли лише виїзні перевірки.

Так, процесуальну частину планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що проводяться контролюючими органами, регулює Указ Президента України „Про деякі заходи з дерегулюваня підприємницької діяльності” від 23.07.98 р., №817/98.

Згідно з цим Указом плановою виїзною перевіркою вважається перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, яка передбачена в плані роботи контролюючого органу і здійснюється за місцезнаходженням такого суб'єкта чи за місцем розташування об'єкта власності, стосовно якого вона проводиться. Планова виїзна перевірка проводиться за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності за письмовим рішенням керівника контролюючого органу не частіше одного разу на календарний рік у межах компетенції відповідного контролюючого органу.

Право на проведення виїзної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності надається лише у тому разі, коли йому не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки, надіслано повідомлення із зазначенням дати її проведення. У разі неможливості проведення одночасної перевірки всіма контролюючими органами (відсутність умов праці для всіх перевіряючи, неможливість співпраці працівників суб'єкта підприємницької діяльності, що перевіряється, одночасно з усіма перевіряючими) перевірки проводяться у різні терміни, погодженні контролюючими органами із суб'єктом підприємницької діяльності.

Формування щорічних проектів планів-графіків проведення планових виїзних перевірок здійснюється державними податковими адміністраціями (інспекціями) в районах та містах та узгоджується за строками з місцевими контролюючими органами в термін до 15 жовтня поточного року. Під час узгодження терміну проведення пріоритетним визначається встановлений державними податковими інспекціями термін, який не повинен перевищувати 30 робочих днів, крім суб'єктів підприємницької діяльності з річним сукупним валовим доходом 20 млн.грн. і більше, термін перевірки яких може перевищувати 30 робочих днів. Продовження терміну проведення перевірки здійснюється за рішенням керівника державної податкової адміністрації, якій підпорядкована відповідна податкова інспекція.

Проекти планів-графіків державних податкових адміністрацій складаються на підставі індивідуальних планів-графіків документальних перевірок юридичних осіб, на основі яких виконується робота податкового органу по проведенню перевірок платників податків. Індивідуальний план-графік повинен містити такі реквізити:

найменування підприємства, запланованого до проведення документальної перевірки;

присвоєння підприємству ідентифікаційний номер платника податків;

номер і дату акта останньої документальної перевірки;

категорію документальної перевірки (комплексна, тематична, зустрічна, інформативна);

дані про участь у майбутній перевірці співробітників інших контролюючих органів;

період фінансово-господарської діяльності платника податків, що підлягає перевірці;

строки проведення документальної перевірки (дату початку/дату закінчення);

прізвище, ім'я, по батькові працівника (працівників), відповідального (відповідальних) за проведення перевірки.

Затверджені плани-графіки носять обов'язковий характер для виконання всіма під розділами державної податкової служби. Заміна об'єктів у планах та зміни терміну перевірок забороняються, крім випадків наявності об'єктивних обставин (ліквідація, банкрутство, припинення діяльності на тривалий час та інше), які визначає тільки податкового органу, компетенції якого належать також контроль за виконанням планів-графіків.

Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин:

а) за наслідками зустрічних перевірок виявлено факти, які свідчать про порушення суб'єктом підприємницької діяльності норм законодавства;

б) суб'єктом підприємницької діяльності не подано в установлений строк документів обов'язкової звітності;

в) виявлено недостовірних даних, заявлених у документах обов'язкової звітності;

г) суб'єкт підприємницької діяльності подав в установленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами контролюючого органу під час прове дення планової чи позапланової виїзної перевірки;

д) у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з суб'єктом підприємницької діяльності не надасть пояснень та їх документальних підтверджень на обов'язковий запит контролюючого органу протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту;

е) проводиться реорганізація (ліквідація) підприємства.

Оперативна перевірка передбачає контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності встановленого порядку розрахунків зі споживачами за готівку з використанням електронно-касових апаратів і товарно-касових книг, грошових доку ментів, лімітів готівки в касах та її використання при розрахунках за товари, роботи, послуг, наявності відомостей про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій, торгових патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності й марок акцизного збору, а також обстеження будь-яких виробничих, складських, торгових та інших приміщень, що використовуються в якості юридичної адреси таких платників або для одержання доходів.

Оперативна перевірка повинна проводитися за окремими планами органів державної податкової служби в складі не менше двох посадових осіб. Проведення оперативної перевірки починається, як правило, з фіксації службовою особою податкової служби факту закупівлі споживачем товару (замовлення, одержання послуги) або з негласної контрольної закупівлі товару. Оперативні перевірки можуть також здійснюватися підрозділами податкової міліції у зв'язку з надходженням інформації щодо протиправних дій посадових осіб платника податків, правопорушень у сфері оподаткування, ухилення від сплати платежів до бюджету тощо.

Рівночасна перевірка, як правило, проводиться за спеціальними рішеннями податкових органів. Наприклад, якщо проводиться перевірка платників цілої галузі або крупних підприємств, які мають структурні підрозділи в різних областях України, рішення про таку перевірку приймається ДПА України. Якщо перевіряється підприємство, що має філії чи структурні підрозділи переважно в одній області, рішення приймається податковою адміністрацією відповідної області.

Рівночасній перевірці, зокрема підлягають:

підприємства, які відносяться до складу однієї системи підпорядкування або за галузевим призначенням;

підприємства, які займаються аналогічними видами діяльності;

структурні підрозділи головного підприємства (філії, відділення, представництва, дочірні підприємства тощо);

підприємства-партнери в господарських стосунках тощо.

Зустрічна перевірка проводиться на підприємствах, що є господарським партнером раніше перевіреного (або того, що перевіряється одночасно) суб'єкта підприємницької діяльності з метою з'ясування реальних обставин здійснення певної операції,

повноти оприбуткування отриманої за нею продукції (товарів) або виручки від її реалізації за допомогою зіставлення відповідних даних обліку в обох підприємствах.

Зустрічні перевірки проводяться державними податковими органами в міру виникнення необхідності в їх здійсненні, тобто в основній своїй масі є позаплановими. Зустрічна перевірка проводиться на підставі: письмового звернення керівництва податкового органу, що здійснює перевірку підприємства, до органу податкової служби за місцем його партнера (тобто місця взяття його на податковий облік) щодо господарських стосунків між ними протягом не більше 10 робочих днів з моменту отримання завдання;

письмового розпорядження керівництва державного податкового органу на проведення перевірки партнерів підприємства із залученням фахівців з питань, які підлягають перевірці.

Комплексна документальна перевірка охоплює питання правильності обчислення й сплати всіх видів податків, зборів та обов'язкових платежів на підставі вивчення діяльності платників податків щодо дотримання ними основ податкового та валютного законодавства, правильності розрахунків з бюджетами всіх рівнів, достовірності ведення бухгалтерського обліку, складення звітності.

Страницы: 1, 22012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.