Рефераты. Економічна природа дефіциту бюджету

Економічна природа дефіциту бюджету

2

МIНIСТЕРСТВО ОCВIТИ ТА НАУКИ УКРАПНИ

ДОНБАСЬКIЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПIДГОТОВКИ СПЕЦIАЛИСТIВ

КОНТРОЛЬНА РOБОТА

по курсу «БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Студент: Дрозд Марiя Олександрiвна

Спецiальнiсть, група: ФНП-05-1з

Керiвник: Татаренко В.О.

г. Алчевськ

2007

Питання 8. Розкрийте економічну природу дефіциту бюджету.

Дефіцит державного бюджету -- явище в економіці не нове. Пов-ною мірою бюджетний дефіцит є наслідком дискреційної бюджетно-податкової політики, адже уряд не може точно визначити розмір майбутніх бюджетних надходжень і необхідних витрат. Він лише затверджує загальні положення, що регулюють податкові ставки, фор-ми та обсяги трансфертних виплат, а також визначає пріоритети в структурі державних замовлень і закупівель. Однак навіть при нала-годженій процедурі прийняття зазначених рішень реальні обсяги надходжень до бюджету та розміри державних витрат значною мі-рою залежать від стадії (циклу) розвитку економіки. Інакше кажучи, бюджетний дефіцит зростає в періоди спаду, оскільки державні дохо-ди від податкових надходжень зменшуються, а обсяги трансфертних виплат зростають, і скорочується під час підйому економіки, оскіль-ки податкові надходження збільшуються, а обсяги трансфетних ви-плат відповідно зменшуються.

Отже, бюджетний дефіцит -- це стан державного бюджету, при якому державні витрати перевищують бюджетні надходження. Інакше дискреційна бюджетно-податкова політика -- це свідоме маніпулювання податками та державними витратами з метою зміни реального обсягу національного виробницт-ва та зайнятості, контролю над інфляцією та прискоренням економічного розвитку.

Дефіцит державного бюджету свідчить насамперед про його незбалансованість. Отже, поява бюджетного дефіциту зумовле-на неправильно обраною та реалізованою концепцією збалансуван-ня бюджету.

Відомо три класичних концептуальних підходи до збалансу-вання державного бюджету:

1) збалансування на щорічній основі;

2) збалансування в ході економічного циклу;

3) функціональні фі-нанси.

Кожна з цих концепцій має характерні риси та економічні наслідки.

До "Великої депресії" 30-х років вважалося, що щорічно збалан-сований бюджет є бажаною метою державних фінансів. Однак при ближчому розгляді стає очевидним, що щорічно збалансований бюд-жет має ряд суттєвих недоліків, а саме такий підхід в основному ви-ключає фіскальну діяльність держави як антициклічну, стабілізуючу силу. Більш того, щорічно збалансований бюджет насправді погір-шує коливання економічного циклу. Припустімо, що економіка рап-тово стикається з тривалим періодом безробіття та зниженням дохо-дів. Тоді держава з метою збалансування бюджету має або збільши-ти податки, або обмежити власні видатки, або використовувати поєднання цих заходів. Проблема полягає в тому, що ці заходи є стримуючими за характером і кожний з них ще більшою мірою змен-шує, а не стимулює ділову активність і сукупний попит. Можна уяви-ти іншу ситуацію. Економіка стикається з інфляційними процесами, внаслідок яких зростають грошові доходи та автоматично підвищу-ються податкові надходження до бюджету. Щоб збалансувати бюд-жет і ліквідувати майбутні бюджетні надлишки, держава має змен-шити податкові ставки або збільшити державні видатки. Однак кож-ний з цих заходів (або їх поєднання) зумовить зростання ділової активності, зайнятості та в кінцевому підсумку не зменшить інфляції, а лише посилить її тиск на економіку. Отже, концепція щорічно зба-лансованого бюджету не є економічно ефективною, вона має суттєві суперечності та не може забезпечити стабільність економіки в довго-строковому періоді.

Не зважаючи на зазначені проблеми, ця концепція має прихиль-ників. Ряд консервативних економістів, виступаючи за підтримку бюджету, що збалансовується на щорічній основі, вважає, що викли-кати сумнів має не зростаючий дефіцит державного бюджету та дер-жавний борг, а збільшення видатків, пов'язаних з проведенням різних урядових програм. Зростання кількості урядових програм, а особливо тих, що потребують значних витрат, має бути суспільне контрольованим. Це можливо в тому разі, якщо такому зростанню сприяє сплата вищих податків. Якщо використовується дефіцитне фінансування, цей процес стає суспільне неконтрольованим, бо дер-жавні програми мають тенденцію в кількісному відношенні зростати швидше, ніж належало б, тому що суспільна опозиція цьому процесу набагато слабша, коли він фінансується за рахунок зростання дефі-циту, а не податків. Зростання дефіциту державного бюджету, спри-чинене збільшенням кількості урядових програм, у даному разі роз-глядається як вияв більш фундаментальної проблеми *-- посягання уряду на існування приватного сектора.

Інша концепція, а саме бюджет, збалансований на циклічній ос-нові, має цілком протилежний підхід. Обґрунтування цієї концепції логічне, просте та зрозуміле. Ідея бюджету, збалансованого на цик-лічній основі, передбачає, що уряд реалізовуватиме антициклічну по-літику та водночас збалансовуватиме бюджет. У цьому разі бюджет збалансовується не щорічно, а впродовж економічного циклу. Для того щоб протистояти спаду, уряд має зменшити податки та підви-щити державні видатки. Отже, фактично цілеспрямовано збільшу-ють бюджетний дефіцит, проте водночас стимулюється ділова ак-тивність і підприємництво (ставка на майбутнє). Протягом наступно-го інфляційного піднесення також логічно буде збільшити податкові ставки та зменшити державні витрати. Це дасть змогу, по-перше, ви-лучити з обігу частину надлишкової грошової маси, а по-друге, ство-рити деякий бюджетний надлишок, за допомогою якого можна буде покрити державні борги, що з'явилися в період спаду.

Але навіть при такій привабливій бюджетній концепції ми стикає-мося з серйозними проблемами. Перша з них полягає в тому, що під-йоми та спади в економічному циклі найчастіше неоднакові як за глибиною, так і за тривалістю. Тому тривалий та глибокий спад, за яким спостерігатиметься відносно короткий та скромний період під-йому, безсумнівно, призведе до значного збільшення дефіциту дер-жавного бюджету й водночас до незначного позитивного сальдо бюджету (надлишку). Таке протиставлення не на користь даної кон-цепції, бо воно свідчить про появу циклічного дефіциту державного бюджету.

Сутність другої проблеми полягає в перевагах, які можна отрима-ти внаслідок інфляції. За природою інфляція сприяє перерозподілу доходів між дебіторами та кредиторами. Непередбачувана інфляція дає вигоду дебіторам (позичальникам) за рахунок кредиторів (позивачів). Наслідки інфляції в галузі перерозподілу є довільними та непередбачуваними. Держава також може отримати вигоду від інфляції, якщо вона є отримувачем позик від населення (позивача). Упродовж багатьох років у кож-ної держави накопичується значна сума державного боргу (як зовніш-нього, так і внутрішнього). Інфляція дає змогу Міністерству фінансів сплатити борги грошима, що втратили частину своєї купівельної спроможності. Тобто, уряд отримує від населення "дорогі" гроші, а повертає за допомогою інфляції "дешеві".

При інфляції національний доход номінальний (офіційний); як на-слідок, зростають податкові надходження, а розміри державного боргу не збільшуються. Це означає, що через інфляцію уряду вдаєть-ся зменшити реальну величину державного боргу та істотно полег-шити собі його сплату (йдеться лише про внутрішній державний борг). Отже, виникає запитання. Чи є гарантія того, що держава не буде зацікавлена в інфляції та свідомо не провокуватиме її, аби роз-рахуватися зі своїми боргами?

Третій концептуальний підхід до формування бюджету та його використання дотримується ідеї функціональних фінансів. Відповід-но до цієї ідеї на перший план виходить питання про стабілізацію та оздоровлення економіки, питання ж збалансування бюджету як на щорічній, так і на циклічній основі, є другорядним. Не варто хвилю-ватися, якщо у процесі стабілізації економіки будуть стійкі надлиш-ки бюджету або його дефіцит. Відповідно до даної концепції пробле-ми, що пов'язані з державним дефіцитом або з надлишком, незначні порівняно з більш небажаними альтернативами -- тривалими спада-ми або стійкою інфляцією.

Сучасний період побудови ринкових відносин в Україні відбува-ється в досить складних умовах, що зумовлено як об'єктивними, так і суб'єктивними причинами. Економічна ситуація характеризується скороченням обсягу національного виробництва майже в усіх галу-зях кризою платежів, зростанням тіньового капіталу, катастрофіч-ною нестачею бюджетних коштів, а отже, і неспроможністю держави повноцінно фінансувати економічні та соціальні програми. За тако-го стану, можливо, саме ідея функціональних фінансів -- це реальний шанс "піднятися з колін", бо реалізація даної концепції спрямована передусім на розв'язання проблем економіки, що дасть змогу виріши-ти питання бюджету. Бюджет і економіка взаємопов'язані, однак пріоритет надається останній. Без здорової економіки, що ефективно функціонує, не може бути життєздатного бюджету.

Зазначимо, держава будує свою фінансову політику в такий спосіб, що періодично використовуються три концептуальних підхо-ди. Проте це не означає, що проблема дефіциту державного бюдже-ту зникає. Основними причинами стійкого бюджетного дефіциту та збільшення державного боргу є:

- збільшення державних витрат у військовий час або в періоди будь-яких соціальних конфліктів;

- циклічні спади в економіці, особливо якщо вони глибокі та три-валі;

- скорочення податків з метою стимулювання економіки без відповідного коригування державних витрат.

Цікавою з точки зору реалізації фіскальної політики держави є остання причина. Річ у тому, що податкові надходження до державного бюджету та показник податкового навантаження на економіку в довготривалій перспективі мають тенденцію до зниження, оскільки:

- з метою стимулювання економіки держава цілеспрямовано змен-шує податкове навантаження;

Страницы: 1, 22012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.