Рефераты. Областная дирекция АППБ АВАЛЬ

Областная дирекция АППБ АВАЛЬ

Місцем проходження мною виробничої практики була Дирекція АППБ

“АВАЛЬ” по Кіровоградській області .

Акціонерний комерційний агропромисловий банк “Україна” входить до

єдиної банківської системи України.

Банк у своїй роботі керується Законами України “Про банки і

банківську діяльність” ,“Про господарські товариства”,іншими законодавчими

актами України,нормативними актами Національного банку України,єдиними

правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної

автоматизації та комп”ютеризації та Статутом Акціонерного комерційного

агропромислового банку “Україна”.

Статутний фонд банку “АВАЛЬ” становить 19.74 млн. гривень.

Дирекція Акціонерного почтово-пенсійного банку “АВАЛЬ” є

структурним підрозділом банку , суб”єктом господарювання,має власний

консолідований баланс з урахуванням балансів підзвітних їй установ

,субкореспондентський рахунок і МФО та здійснює свою діяльність на засадах

повного господарського розрахунку відповідно до бізнес-плану Дирекції

,затвердженого Правлінням банку.

Дирекція діє на підставі “Положення про Дирекцію Акціонерного

почтово-пенсійного банку “Аваль” по Кіровоградській області”.

У своїй діяльності керується законами України,постановами Верховної

Ради та Уряду України,нормативними актами Національного банку України

,Статутом та іншими нормативними документами банку “Аваль”.

Дирекція здійснює такі банківські операції :

- залучення та розміщення грошових вкладів і кредитів ;

- здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та

їх касове обслуговування ;

- ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;

- фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або

розпорядників

інвестованих коштів;

- купівля , продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а

також операції з ними;

- придбання права вимоги на поставку товарів і надання послуг , прийняття

ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог( факторинг);

- придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду

( лізинг);

- купівля у організацій і громадян та продаж їм іноземної валюти

готівкою і валюти, що знаходиться на рахунках і вкладах;

- довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними

паперами та ін.) за дорученням клієнтів;

- надання консультаційних послуг;

- проведення операцій по касовому виконанню державного бюджету за

дорученням Національного банку України і Головного управління Державного

казначейства Міністерства фінансів України;

- здійснення інших операцій з дозволу Національного банку України та

банку “Аваль”.

Дирекція здійснює банківські операції згідно з “Положенням про ОД

АППБ “Аваль” по Кіровоградській області” при наявності відповідно

оформленої довіреності банку “Аваль” , переліку банківських операцій та

інших видів банківської діяльності , які банк “Аваль” доручає здійснювати

Дирекції банку і дозволу на здійснення банківських операцій , наданого

Кіровоградським обласним управлінням Національного банку України.

З метою більш повного забезпечення реалізації функцій Дирекція має

право :- вимагати від клієнтів при вирішенні питання видачі кредитів

подання документів і відомостей, необхідних для всебічного виявлення їх

фінансового стану та підтвердження кредитоспроможності ;

- здійснювати перевірки використання позичальниками наданих їм позичок

згідно з умовами кредитного договору.З цією метою проводити необхідні

перевірки на місцях, а також контрольні обміри будівельно-монтажних

робіт;

- припиняти кредитні відносини з позичальниками , достроково стягувати

заборгованість по наданих позичках;

- порушувати справу перед судом про оголошення клієнта неплатоспроможним;

- від імені банку і в порядку , встановленому банком, брати участь у

створеннні і діяльності спільних підприємств і організацій як на

території України , так і за її межами;

- використовувати частину прибутку, що залишилася всіх обов”язкових

платежів;

- самостійно регулювати чисельність апарату Дирекції в межах ,

затверджених банком витрат на оплату праці;

- створювати територіально відокремлені структурні підрозділи ;

- розпоряджуватися закріпленим майном , укладати від імені банку

договори ( угоди);

- надавати клієнтам на договірних засадах додаткові платні послуги , що

не суперечать чинному законодавству.

Сектор по комерційній діяльності ( кредитний відділ)

Сектор по комерційній діяльності - це структурний підрозділ

Дирекції , ціллю якого є отримання прибутку шляхом залучення тимчасово

вільних грошових коштів у одних осіб та надання іншим особам, які

мають потребу в позичкових коштах. В своїй діяльноті сектор по комерційній

діяльності взаємодіє з бухгалтерією Дирекції, контролює правильність

відображення в обліку операцій відділу , з відділом кредитування та

фінансування , з відділом безпеки, юридичним відділом, відділом

координації діяльності банку.

Відповдальність за виконання операцій несе начальник сектору по

комерційній діяльності .

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВІДДІЛУ

- залучення кредитних ресурсів для своєчасного виконання обов”язків перед

клієнтами банку, виконуючи банківські операції ;

- ефективне та раціональне розміщення кредитних ресурсів з ціллю отримання

прибутку банку , в умовах риночної економіки, забезпечення фінансової

стабільності банку, його платоспроможності та ліквідності ;

- залучення коштів на вклади ( депозитні операції ) для збільшення

банківських ресурсів ;

- кредитування юридичних та фізичних осіб ;

- організація готівкового обігу клієнтів банку , контроль за виконанням

підприємствами та організаціями встановленого порядку ведення касових

операцій ;

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

- купівля та продаж кредитних ресурсів ;

- купівля грошових коштів у юридичних осіб шляхом заключення депозитних

договорів ;

- аналіз документів позичальника на видачу кредиту , прийнятя рішення

про видачу кредиту на засіданні кредитного комітнту

Дирекції ;

- підготовка документів позичальника на видачу кредиту для кредитного

комітету Головного банку , який приймає рішення про видачу кредиту в

сумі, яка перевищує ліміт кредитування ;

- формування резерву ( страхового фонду ) на можливі збитки по всім

виданим кредитам ОПЕРВ ;

- видача кредитів підприємствам та організаціям на основі заключених

кредитних договорів ( договорів про відкриття кредитної лінії ) ;

- контроль за виконанням клієнтами банку касової дисципліни та

раціональна організація готівкового обороту підприємств та організацій

- клієнтів Дирекції ;

- заключення з клієнтами договорів на розрахунково-касове обслуговування.

Основними підрозділами , які регламентують кредитну діяльність

Дирекції , є :

- відділ кредитування та фінансування Дирекції

- відділ безпеки Дирекції

- юридичний відділ Дирекції

- відділ координації діяльності банку

- комерційний ( кредитний відділ) Дирекції

Кредитна діяльність здійснюється на підставі законодавчих та

нормативних актів , основних напрямків кредитної політики банку “Україна”

, економічних показників роботи Дирекції .

Відділ кредитування та фінансування Дирекції, комерційний (

кредитний відділ) забезпечують оформлення кредитів, ведення статистичної

звітності з питань кредитної діяльності у відповідності з вимогами НБУ,

Правління банку “Україна” та керівництва Дирекції. За результатами аналізу

спільно з відділом безпеки та юрвідділом опрацьовуються рекомендації з

загальних питань кредитної діяльності , які після затвердження їх

керівництвом Дирекції або кредитним комітетом є обов”язковими до виконаня.

Відділ безпеки Дирекції здійснює накопичення , аналіз та використання

інформації про загрози кредитній діяльності , репутацію позичальників , їх

гарантів та поручителів, підтри мує ділові контакти з структурами безпеки

інших банків та клієнтів, правоохоронними органами.

Юридичний відділ забезпечує контроль за дотриманням законодавства,

юридичне супроводження стосунків між банком і клієнтом на усіх стадіях

здійснення кредитної діяльності, представляють інтереси банку при

вирішенні спорів з позичальниками у судовому та позасудовому порядку.

Узагальнюють юридичну практику кредитної діяльності та опрацьовують

відповідні рекомендації.

Відділ координації діяльності банку веде централізований облік

заставленого майна та переданих банку матеріальних цінностей, вивчає ринок

попиту , накопичує інформацію про ринкові ціни на майно, що реалізується

банком, проводить пошук покупців та реаліза цію їм майна.

Для одержання кредиту клієнт безпосередньо звертається у сектор по

комерційній діяльності, де оформлює заяву встановленого зразку ( додаток

№ ) , з обов”язковою відміткою дати та розписом посадової особи банку,

яка її отримала. Заява протягом робочого дня розглядається начальником

комерційного відділу , повідомляється у відділ безпеки для попередньої

перевірки та доповідається керівництву Дирекції. Попередня перевірка

передбачає з”ясування наявності відомостей на клієнта у інформаційній

системі відділу безпеки. При наявності негативних даних на клієнта вони

Страницы: 1, 2, 3, 4, 52012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.