Рефераты. Кредити-розрахунки

Кредити-розрахунки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕГІ ім. СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА

shura19@yandex.ru

Контрольна робота

Виконала:

Перевірив:

РІВНЕ – 2004

1. Визначити види банківських кредитів та охарактеризувати їх.

Нині найпоширенішим видом кредиту є банківський. За такого

кредитування підприємство виступає тільки в ролі позичальника. Банківський

кредит класифікують за такими ознаками:

1. Цільова направленість.

2. Термін кредиту.

3. Вид відсоткової ставки.

4. Валюта кредиту.

5. Види обслуговування.

Залежно від мети кредит може надаватися на:

• фінансування оборотного капіталу;

• фінансування основного капіталу;

• викуп приватизованого підприємства.

Види кредиту можна класифікувати за різними критеріями.

Залежно від суб'єктів кредитних відносин прийнято виділяти

банківський кредит, державний кредит, міжгосподарський (комерційний)

кредит, міжнародний, особистий (приватний) кредит. У банківському кредиті

суб'єктами кредитних відносин (одним чи обома) є банк, у державному кредиті

— держава, що виступає переважно позичальником. У міжгосподарському

(комерційному) кредиті обома суб'єктами є господарюючі структури , у

міжнародному кредиті — резиденти різних країн. В особистому (приватному)

кредиті одним із суб'єктів є фізична особа.

За такого критерію класифікації одна і та сама позичка може бути

віднесена до кількох видів кредиту. Наприклад, банківська позичка сімейному

господарству може належати до банківського кредиту і до особистого

(приватного).

Тому неправомірно протиставляти товарну форму кредиту грошовій як

менш розвинену, менш прогресивну. Відмінності між ними зводяться переважно

до сфер і обсягів застосування — грошова форма застосовується значно ширше,

ніж товарна, оскільки перерозподіл вартості, що забезпечується кредитом,

здійснюється переважно в грошовій формі.

Залежно від сфери економіки, у яку спрямується позичена вартість,

можна виділити:

—виробничий кредит, що використовується на формування основного й

оборотного капіталу у сфері виробництва та торгівлі, тобто на виробничі

цілі;

— споживчий кредит, що спрямовується на задоволення особистих потреб

людей, тобто обслуговує сферу особистого споживання.

На перший погляд, складається враження, що тільки виробничий кредит

відповідає всім закономірностям руху кредиту, оскільки в результаті його

використання створюється нова вартість і передумови для повного повернення

позиченої вартості кредитору. У сфері ж особистого споживання позичена

вартість знищується, «проїдається» і тому тут не створюються передумови для

її зворотного руху як ключової ознаки кредиту. Отож, споживчий кредит,

здається, можна вважати аномалією. Проте це не так. Особисте споживання,

«знищуючи» вартість предметів споживання, забезпечує підтримку та зростання

вартості робочої сили, продаж якої на ринку створює джерело повернення

позиченої вартості кредитору. Тому і споживчий кредит цілком відповідає

усім закономірностям руху кредиту.

За терміном, на який кредитор передає вільну вартість у користування

позичальнику, виділяються короткострокові (до одного року),

середньострокові (до п'яти років) та довгострокові (понад п'ять років)

кредити. Як зазначалося вище, в основі такого поділу кредиту на види лежить

тривалість кругообороту капіталу, у формуванні якого бере участь позичена

вартість.

За галузевою спрямованістю кредиту виділяються такі його види:

— кредити в промисловість;

— кредити в сільське господарство;

— кредити в торгівлю;

— кредити в будівництво, особливо в житлове будівництво;

— кредити в інші галузі.

Класифікація кредиту за галузевою спрямованістю має практичне

значення. Воно проявляється в тому, що в кожній галузі є істотна специфіка

кругообороту капіталу, яка обумовлює адекватну організацію самого

кредитного процесу.

Залежно від цільового призначення кредиту можна виділяти такі його

види:

— кредит на формування виробничих запасів (сировини, матеріалів,

паливно-мастильних матеріалів, тари тощо);

— кредит у витрати виробництва (сезонні витрати у рослинництві та

тваринництві в сільському господарстві; сезонні витрати на виготовлення

торфу, на лісозаготівлі, на ремонтні роботи;

на виготовлення продукції з тривалим циклом виробництва — житлових

будинків, літаків, кораблів тощо);

— кредит на створення запасів готової продукції (залишки на складах

виробничих підприємств, запаси на складах торговельних організацій тощо);

— кредити, пов'язані з виникненням тимчасових розривів у платежах,

коли економічні суб'єкти повинні здійснювати платежі, а призначені для

цього кошти не надійшли чи надійшло їх мало (виплата заробітної плати,

розрахунки з постачальниками, з бюджетом тощо).

За організаційно-правовими ознаками та умовами надання позичок можна

виділяти такі види кредиту:

— забезпечений і незабезпечений;

— прямий і опосередкований;

— строковий і прострочений, пролонгований;

— реальний, сумнівний, безнадійний;

— платний, безплатний.

Кожний із видів кредиту характеризує певну грань його внутрішньої

сутності, а в сукупності вони дають чітке уявлення про складну структуру

кредиту і процес його руху в межах товарної і грошової форм.

Чинне українське законодавство забороняє надавати підприємствам

кредити на покриття збитків від господарської діяльності, на формування і

збільшення статутних фондів банків, для внесення платежів у бюджет і

позабюджетні фонди.

Не можуть отримати кредити підприємства:

• проти яких порушено справу про банкрутство (крім кредитування

заходів фінансової санації);

• під укладені ними контракти, які не передбачають захисту

позичальника від можливих втрат, пов'язаних із затримками в поставках

товарів;

• коли вони мають прострочену заборгованість за раніше наданими

кредитами.

Залежно від терміну розрізняють: короткостроковий, середньостроковий,

довгостроковий кредити.

Залежно від відсоткової ставки підприємства можуть одержувати кредити

з плаваючою і фіксованою відсотковою ставкою.

Позики з фіксованою відсотковою ставкою підприємствам надаються

переважно за умов стабільної економіки. Іноді такі позики підприємство може

отримати й за умов інфляції, але тільки на дуже короткий термін. За

економічної нестабільності підприємствам, як правило, надаються позики з

плаваючою відсотковою ставкою. Ставки по таких позиках залежать від рівня

відсоткової ставки на міжбанківські кредити й офіційної облікової ставки

Національного банку України. Підприємства переважно намагаються отримати в

банках позики із фіксованою відсотковою ставкою.

Підприємства можуть одержувати в банках кредити як у національній,

так і в іноземній валюті. Для одержання кредитів у іноземній валюті від

іноземних кредиторів підприємство повинно мати відповідний дозвіл

Національного банку України.

Кредитування в іноземній валюті має особливість, яка полягає в тім,

що прогнозовані надходження в національній валюті, яких достатньо для

купівлі іноземної валюти сьогодні, не можуть вважатися надійним джерелом

погашення кредиту, бо можливі різкі зміни валютного курсу. Тому прогноз

грошових потоків підприємства здійснюється в іноземній валюті.

Видача підприємству позики в іноземній валюті, як і в національній,

здійснюється банком тільки за відсутності простроченої заборгованості за

раніше виданими позиками, незалежно від того, в якій валюті їх було надано.

Кредит в іноземній валюті може бути використаний підприємством на

фінансування капітальних вкладень, придбання обладнання, сировини,

матеріалів. Зокрема, підприємство може передбачати часткове використання

виданого кредиту на такі цілі:

• оплата комісійних за виконання банком платежів або інших операцій з

валютою, які здійснюються відповідно до кредитного договору підприємства з

іноземною фірмою;

• оплата витрат на відрядження працівників підприємства за кордон у

межах встановлених нормативів, коли необхідність відряджень підтверджується

контрактом;

• сплата мита, страхових та митних внесків, які встановлені країною-

експортером і віднесені за умовами контракту на імпортера;

• оплата транспортних витрат у межах чинних тарифів або документально

підтверджених витрат на транспортування експортної продукції.

Часом банки відмовляють підприємству у видачі кредитів у іноземній

валюті. Так, банк може відмовити підприємству в позиці для спекулятивних

операцій, оскільки такі операції мають зависокий ступінь ризику.

Підприємства можуть отримати різноманітні види кредитів та послуги

кредитного характеру (рис. 1).

Рис. 1 Банківське обслуговування підприємства.

Строковий кредит — це кредит, який надається повністю негайно після

укладення кредитної угоди. Погашається він або періодичними внесками, або

одноразовим платежем у кінці терміну.

Кредитна лінія — це згода банку надати кредит протягом певного

періоду часу в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовленої суми.

Страницы: 1, 2, 32012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.